ประธาน  
 

 นายพงษ์ศักดิ์  อมรสันติกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ

 
  รอง  
  นายเฉลิมพล แซ่ย่าง
รองประธานสภ
าเทศบาลตำบลเมืองนะ
 
อรณ 
นางอรณี  อย่าจา
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
นำมนต 
 นายน้ำมนต์ ค้าขาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
 แดง
นายแดง นั่นตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
 จะคำ
นายจะคำ จะลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
อาเบ 
นายอาเบ่ แสนคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
 
อาเบ
นายอาเบ  แซ่ลี่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2
นฤทธ
นายนฤทธิ์  แก้วยะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2
ศราวธ
นายศราวุฒิ สินว้าง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2
วฑรย
นายวิฑูรย์  อะลู
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2
แอ
นางแอ บุญจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2
 

VDOแนะนำ

คนไทยหวใจสขาว รวมตานยาเสพตด 26 มถนายน 2556
คนไทยหัวใจสีขาว
ร่วมต้านยาเสพติด26มิถุนายน2556

โครงการฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม บานโปงอาง
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บ้านโป่งอาง

ปใหม ลาห 2013 บานกองผกปง
ปีใหม่ ลาหู่ 2013 บ้านกองผักปิ้ง

หนองปลากอ
หนองปลาก๊อ บ้านนาหวาย
ต.เมืองนะ