นายพงษศกด  อมรสนตกล ประธานสภาเทศบาลตำบลเมองนะ  
 

 นายพงษ์ศักดิ์  อมรสันติกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ

 
  รอง  
  นายเฉลิมพล แซ่ย่าง
รองประธานสภ
าเทศบาลตำบลเมืองนะ
 
อรณ 
นางอรณี  อย่าจา
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
นำมนต 
 นายน้ำมนต์ ค้าขาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
 แดง
นายแดง นั่นตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
 จะคำ
นายจะคำ จะลอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
อาเบ 
นายอาเบ่ แสนคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต 1
 
อาเบ
นายอาเบ  แซ่ลี่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2

วฑรย
นายวิฑูรย์  อะลู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2

แอ
นางแอ บุญจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต2