นายก
นางสาวลาเคละ  จะทอ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ 
 
รอง1
นายวรพล  แสนเซ้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
  รอง22
นายสมพร  ปุกคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
ทปรกษา
นายปทิต  ธรรมบัณฑิต 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
  เลขา
ร้อยตรีบุญโชค เสนคำสอน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(Bravo 26)