นายก
นางสาวลาเคละ  จะทอ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ 
 
รอง1
นายวรพล  แสนเซ้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
  รอง22
นายสมพร  ปุกคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
ทปรกษา
นายปทิต  ธรรมบัณฑิต 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ
  เลขา
ร้อยตรีบุญโชค เสนคำสอน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(Bravo 26)

 

 

VDOแนะนำ

คนไทยหวใจสขาว รวมตานยาเสพตด 26 มถนายน 2556
คนไทยหัวใจสีขาว
ร่วมต้านยาเสพติด26มิถุนายน2556

โครงการฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม บานโปงอาง
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บ้านโป่งอาง

ปใหม ลาห 2013 บานกองผกปง
ปีใหม่ ลาหู่ 2013 บ้านกองผักปิ้ง

หนองปลากอ
หนองปลาก๊อ บ้านนาหวาย
ต.เมืองนะ